Projectkeukens.nu van A tot Z

Aanbetaling
De aanbetaling bedraagt 30% van het totale keukenbedrag. De aanbetalings factuur wordt naar u toegestuurd 14 weken voor levering. Deze betaling dient 12 weken voor aflevering aan ons over gemaakt te zijn.

Adres wijziging
Teneinde een voorspoedige voortgang van zaken te garanderen is het voor ons van belang dat wij u bij voorkeur zowel telefonisch als schriftelijk kunnen bereiken. Wij verzoeken u daarom nieuwe telefoonnummers, tijdelijke adreswijzigingen en definitief afleveradres zo spoedig mogelijk aan onze planning door te geven.

Aflevering
3-4 weken voor aflevering nemen wij contact met u op om een definitieve afleverdatum vast te zetten. U krijgt hiervan een schriftelijke of mail bevestiging. Onze transporteur, de firma H. Steen uit Ommen, neemt 1 dag voor levering contact met u op voor een aflevertijdstip. U dient persoonlijk aanwezig te zijn om uw keuken in ontvangst te kunnen nemen. Verder dient het afleveradres bereikbaar te zijn voor onze vrachtauto.

U dient het werkblad direct bij ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen en eventuele klachten direct kenbaar maken aan de chauffeur.

Wanneer uw keuken door Projectkeukens.nu gemonteerd wordt ( montage keuken ) verzoeken wij u bij aflevering van de keuken de overige verpakkingen Niet open te maken. De controle op beschadigde of ontbrekende onderdelen wordt gedaan tijdens de oplevering door u en de monteur samen.

Wanneer u ervoor gekozen heeft de montage van uw keuken in eigen beheer uit te voeren ( zelf montage keuken ) dient u binnen 24 uur na aflevering van de keuken eventuele beschadigingen of ontbrekende onderdelen aan onze planning te melden. Binnen ca. 1 week krijgt u een schriftelijke bevestiging en zullen wij ons uiterste best doen de gemelde punten binnen 6 weken op te lossen.

Betaling
Betalingen dienen in principe per bank gedaan te worden. Let u er wel op dat u uw bank minimaal 5 werkdagen vóór aflevering opdracht tot betaling verstrekt, waardoor het bedrag op tijd op onze bankrekening wordt bijgeschreven. Mocht de restbetaling van de keuken niet op tijd voldaan zijn, dan kunnen wij, hoe vervelend wij dat ook vinden, de keuken helaas niet bij u afleveren.

In onverhoopte gevallen bestaat de mogelijkheid om op de dag van aflevering contant te betalen aan de chauffeur ( zie ook hoofdstuk 4 Facturering ).

De montage van de keuken dient cash te worden voldaan aan de monteur bij het invullen van het oplever formulier.

Definitieve koopovereenkomst
De definitieve koopovereenkomst ontvangt u, in het geval van een montagekeuken, circa 2 weken na het inmeten. In deze definitieve koopovereenkomst zijn eventuele wijzigingen naar aanleiding van ons inmeetbezoek verwerkt, en staat precies omschreven welke werkzaamheden door Smant keukendesign uitgevoerd zullen worden. Omdat de definitieve koopovereenkomst bindend is, verzoeken wij u vriendelijk deze goed te controleren. Wijzigingen aan de keukenopstelling zijn nu niet meer mogelijk.

In het geval van een zelfmontage keuken ontvangt u circa 10 weken voor de overeengekomen afleverweek van de keuken de definitieve koopovereenkomst waarna wijzigingen niet meer mogelijk zijn.

e-mail adres
 Het mail adres van projectkeukens.nu is info@projectkeukens.nu

Mail planning is planning@projectkeukens.nu

Service vragen is service@projectkeukens.nu

Facturering
De betaling van uw keuken zal geschieden in twee termijnen, de aanbetaling en de restant betaling. De aanbetaling bedraagt 30% van het totale keukenbedrag en dient uiterlijk 12 weken vóór aflevering aan ons te zijn overgemaakt. Het restantbedrag dient voor het afleveren van de keuken aan ons voldaan te zijn, daar wij anders de keuken helaas niet bij u kunnen afleveren. ( Zie ook hoofdstuk 4 Facturering )

Garantie
Omdat projectkeukens.nu voor de kwaliteit van de keukens staat kunnen wij u 5 jaar garantie op de keukenmeubelen geven. Op de keukenapparatuur is de algemene garantiebepaling van de leverancier bepalend en dit geld ook voor het blad. ( zie ook hoofdstuk 5 garantie bepaling )

Gebruiksaanwijzing apparatuur
De gebruiksaanwijzingen en de onderhoudsvoorschriften van de apparatuur zitten ingesloten in de verpakking van de apparaten.

Helpdesk
Wanneer u vragen heeft over het inmeten, afleveren, montage en de oplevering van uw keuken, kunt u contact opnemen met de helpdesk. ( Zie ook hoofdstuk 7 Vragen, wat te doen? ) De helpdesk is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Telefoon nummer 0592-865233.

Inmeetrapport
Nadat wij uw keukenruimte hebben ingemeten en er blijken verschillen te zijn met de door ons aangenomen maten dan zal er overleg dienen plaats te vinden over hoe deze wijzigingen door te voeren. Deze afspraak is op de zaak in Assen . Vervolgens wordt er een nieuwe overeenkomst gemaakt.

Inmeten
Bij een montage keuken meten wij de ruimte in, u krijgt hiervan de maten door. Indien er na ons inmeten nog belangrijke maten wijzigen zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Indien wij bij het bestellen van de keuken de ruimte nog niet kunnen inmeten, bijvoorbeeld in geval van aan- of nieuwbouw, dan dien u zelf op het moment dat de juiste maten van de binnenmuren bekend zijn, contact op te nemen met onze planning. Dit moet echter wel 12 weken de overeengekomen afleverweek, daar anders vertraging betreffende aflevering van uw keuken onvermijdelijk is.

Ook bij zelfmontage meten wij de keuken in en krijgt u van ons een montagemap. U dient deze maten te controleren daar wij voor wijzigingen geen verantwoording dragen.

Installatie tekening
Zo spoedig mogelijk na het tekenen van de koopovereenkomst, ontvangt u de installatie tekening van uw keuken. De installatietekening bestaat uit een of meerdere vooraanzichten van uw keuken waarop door middel van pijlen de installatiepunten voor gas, water e elektra zijn aangegeven. Uitgangspunt is dat de installatie punten altijd makkelijk bereikbaar moeten zijn. Bij reparaties, vervanging of lekkage kunt u dan stekkers moeiteloos uit het stopcontact trekken. Bij vakanties kunt u het gas en water makkelijk afsluiten.

Meestal komt het bestaande leidingwerk niet overeen met de nieuwe situatie en zullen alle aansluitpunten vóór de montage van uw nieuwe keuken op de juiste plek aangebracht moeten worden. Dit kunt u laten doen door een erkend installateur, aannemer of door ons. Indien u zelf gaat monteren kan onze planning u in contact brengen met een erkend installateur, zij zullen bij u het werk komen inventariseren en u vooraf een offerte doen toekomen.

Internet
Projectkeukens.nu is ook te bereiken via internet

www.projectkeukens.nu

Koopovereenkomst
U ontvangt de definitieve koopovereenkomst samen met tekeningen en een map. Hier kunt u alle communicatie met ons archiveren.

Montage
Met montage bedoelen wij het plaatsen van de onderdelen van uw keuken, en installeren en aansluiten van de apparatuur. Circa 3-4 weken voor aflevering van uw keuken ontvangt u een mail of schriftelijke bevestiging van de overeengekomen montagedatum. Voordat uw keuken gemonteerd kan worden dienen er enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd te worden. De vloer dient waterpast vlak en bereikbaar te zijn. Verder dient u ervoor zorg te dragen dat de wanden in uw keuken valk zij en dat de muren haaks op elkaar staan. Aansluitpunten voor gas, water en elektra, en het afvoerkanaal voor de afzuigkap zullen op de juiste plek aangebracht moeten worden. Wanneer de voorbereidende werkzaamhedenniet voldoende of niet correct zijn uitgevoerd, kan het zijn dat uw montage keuken niet geplaatst kan worden. Wij kunnen meedenken in het oplossen van deze problemen echter zijn wij genoodzaakt hier extra voor te rekenen. 60 euro per uur plus materiaal.

Installatiewerkzaamheden, tegelwerk en montage van onderdelen die niet door ons geleverd zijn, verrichten wij niet, tenzij dit uitdrukkelijk in de Definitieve koopovereenkomst is vermeld. ( zie ook hoofdstuk 3 Levering en ( zelf ) montage )

Wanneer u zelf zorg draagt voor de montage van uw nieuwe keuken maken wij u wellicht ten overvloede, op attent dat het aansluiten van gas, water en elektra moet worden uitgevoerd door een erkend installatie bedrijf. Tevens dient u rekening te houden met het feit dat de garantie van apparatuur ( bij niet deugdelijke montage ) in veel gevallen vervalt.

U dient het montage bedrag van de keuken cash te voldoen aan de monteur bij einde van de geplande werkzaamheden bij het invullen van het opleverformulier.

Montagekeuken
Hieronder verstaan wij een keuken die onder het beheer van projectkeukens.nu gemonteerd wordt.

Onderhoud
De belangrijkste voorschriften voor het schoonmaken en onderhouden van fronten, werkbladen en spoelbakken vind u in hoofdstuk 6. Tips en onderhoud. Voor het onderhoud van apparatuur verwijzen wij u naar de onderhoudsvoorschriften van de betreffende fabrikant. Deze informatie zit ingesloten in de verpakking.

Oplevering
Wanneer uw keuken door ons gemonteerd word, zal de monteur na afloop van de montage uw keuken opleveren. U dient hier persoonlijk bij aanwezig te zijn. De monteur heeft een opleverlijst met daarop alle onderdelen waarop de keuken gecontroleerd moet worden. Zijn er artikelen beschadigd of ontbreken er onderdelen, dan dient dit op de opleverlijst vermeld te worden. Ook eventuele resterende werkzaamheden worden hierop vermeld. Na controle dient zowel u als de monteur deze opleverlijst te ondertekenen. Van het opgemaakte formulier zal u binnen ca. 1 week een bevestiging ontvangen en wij zullen ons uiterste best doen om de gemelde punten binnen 6 weken op te lossen.

U dient het montage bedrag voor de keuken, in alle gevallen, bij oplevering cash aan de monteur te voldoen. Deze oplevering is aan het einde van de geplande montage werkzaamheden.